Strona w przebudowie

Dowiedz się więcej o EBDA

European Business Development Association EBDA
Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości
Warsaw Financial Center
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
biuro@ebda.org.pl
KRS: 0000222489
© 2014 European Business Development Association EBDA. All rights reserved.

European Business Development Association

European Business Development Association - Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości powstało w 2003 roku. Stowarzyszenie zostało powołane do pełnienia roli promotora idei przedsiębiorczości w środowisku przedsiębiorstw i menedżerów działających we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Celem strategicznym stowarzyszenia jest rozwijanie i wspieranie ról zawodowych odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorstw i kreowanie ich innowacyjnego wizerunku, wspieranie w planowaniu rozwoju i realizacji strategii firm. Do stowarzyszenia EBDA należą przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne, a także konsultanci i naukowcy zajmujący się problematyką rozwoju przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Nasi członkowie, menedżerowie i przedsiębiorcy z państw Unii Europejskiej reprezentują większość branż współczesnego rynku.

Od wielu lat Stowarzyszenie aktywnie działa na polskim rynku pozyskując środki, tak na rzecz dużych korporacji międzynarodowych, jak i najmniejszych polskich podmiotów gospodarczych. Dzięki tym działaniom możliwe staje się szerzenie nowoczesnej wiedzy, rozwijanie zdolności interpersonalnych oraz kształtowanie zachowań organizacyjnych wśród polskich przedsiębiorców. Te umiejętności stają się szczególnie cenne obecnie w dobie spowolnienia gospodarczego. Inwestycja w wiedzę jest najpewniejszą z inwestycji, bowiem pozwala na maksymalne wykorzystanie kapitału ludzkiego w firmie. Dlatego więc EBDA działa na rzecz zwiększenia dostępności do unikalnego know-how. Współpracując z międzynarodowymi instytucjami, daje wyjątkową szansę skorzystania ze sprawdzonych i najwyżej cenionych rozwiązań biznesowych. Szczególną wagę Stowarzyszenie kładzie na rozbudowane, pełne systemy szkoleniowe, dzięki którym możliwe jest przedstawienie problematyki z szerszej perspektywy i efektywniejszy przekaz tematu. Jest to konieczne, ponieważ zmiany zachowań rynkowych są zjawiskami o stosunkowo wydłużonym horyzoncie czasowym, dlatego też działania edukacyjne muszą się charakteryzować konsekwentnym zespołem założeń, któremu podporządkowane by były treści tych działań. Takie podejście jest gwarantem późniejszego skutecznego przedstawienia omawianej tematyki i jej późniejsza implementacja w praktykę biznesową.

EBDA organizuje zjazdy, odczyty, konferencje, seminaria, konsultacje oraz imprezy popularyzujące idee umacniania przedsiębiorczości i profesjonalizacji kadr. Ponadto Stowarzyszenie wydaje publikacje informacyjno-edukacyjne, a także współpracuje z uczelniami, wydawnictwami i innymi instytucjami działającymi w zakresie przepływu międzynarodowego know-how oraz pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi. Konsultuje i opiniuje wszelkie projekty rozwiązań wynikające z potrzeb polskich przedsiębiorców oraz inicjuje nowe rozwiązania z uwzględnieniem trendów w globalnej gospodarce. Stowarzyszenie to w odróżnieniu od funduszy pomocowych jest grupą ekspercką, a nie organizacją o masowym charakterze. W toku realizacji kolejnych projektów udało się zgromadzić wybitnych ekspertów i praktyków biznesowych w bardzo wielu dziedzinach, takich jak Zarządzanie przedsiębiorstwem, Komunikacja marketingowa, Międzynarodowe rynki finansowe, Analiza rynku konkurencji i inne.

Działalność Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości koncentruje się w szczególności na następujących działaniach: Szerzenie międzynarodowego know-how wśród polskich przedsiębiorców Pozyskiwanie funduszy finansujących realizację szkoleń i konferencji Wspieranie przedsiębiorców i motywowanie ich do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych

×